Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

KONKURS - ZIO 2018 Skoki narciarskie na Normalnej Skoczni

Konkurs ZIO 2018 Skoki narciarskie na Normalnej Skoczni z Muscle Power !


Już w sobotę 10 lutego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018 odbędzie sie Indywidualny Konkurs Skoków Narciarskich na skoczni normalnej. W zawodach weźmie udział 4 polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula oraz Maciej Kot. Wytypuj, które miejsca zajmą i zdobądź zestaw suplementów i akcesoriów od Muscle Power!

Co należy zrobić aby wziąć w nim udział?
- Polub stronę Organizatora konkursu Muscle Power na Facebooku.
- Kliknij „lubię to” pod postem konkursowym.
- Dodaj komentarz ze swoim typem: Które miejsca zajmą Polscy skoczkowie w Indywidualnym Konkursie Skoków Narciarskich na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang 2018 - (WZÓR KOMENTARZA: STOCH- X*, KUBACKI- X, HULA- X, KOT- X)
*X oznacza miejsce w klasyfikacji końcowej po zakończeniu konkursu skoków.

Konkurs trwa od 09.02.2018r. do 10.02.2018r. do godziny 12:00.(Po tym terminie komentarze oraz polubienia nie będą brane pod uwagę.)

WSZYSTKIE OSOBY, które poprawnie w komentarzu posta konkursowego wytypują miejsca Polaków podczas Indywidualnego Konkursu Skoków Narciarskich na skoczni normalnej podczas ZIO w Pjongczang 2018 oraz spełnią warunki uczestnictwa w konkursie otrzymają Zestaw Suplementów i Akcesoriów od MUSCLE POWER !
KAŻDA OSOBA, która prawidłowo wytypuję miejsce chociaż jednego z Polaków oraz spełni warunki uczestnictwa w konkursie otrzyma Nagrodę Pocieszenia – niespodziankę.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !
Szczegółowy regulamin konkursu znajdziesz poniżej.

ZIO 2018 Skoki narciarskie na Normalnej Skoczni z Muscle Power !
REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „ZIO 2018 Skoki narciarskie na Normalnej Skoczni z Muscle Power !” zwany dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem konkursu jest MUSCLE POWER odżywki i suplementy dla sportowców ul. Krakowska 45 lok. 86/87A 42-200 Częstochowa zwany dalej „Organizatorem”. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres socialmedia@musclepower.pl
3. Organizator przeprowadza konkurs na stronie portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com. Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie mają: Polubić stronę Organizatora konkursu MUSCLE POWER na Facebooku, polubić post konkursowy, dodać komentarz ze swoim typem: Które miejsca zajmą Polscy skoczkowie w Indywidualnym Konkursie Skoków Narciarskich na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang 2018 - (WZÓR KOMENTARZA: STOCH- X*, KUBACKI- X, HULA- X, KOT- X)
*X oznacza miejsce w klasyfikacji końcowej po zakończeniu konkursu skoków.

4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz w celu marketingu własnych usług/produktów Organizatora. W celu realizacji konkursu zbierane będą następujące dane: imię i nazwisko uczestników, adres e-mail. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w regulaminie.
7. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w całości.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, stale przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”).
4. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych widocznych w Profilu jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie informacji na Profilu uczestnika. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do przesłanych zdjęć. Uczestnik przesyłając zgłoszenie wyraża zgodę na dalsze publikowanie przekazanych zdjęć przez Organizatora na stronach będących własnością Organizatora, ze wskazaniem imiennym autora zdjęć.
5. W przypadku stwierdzenia błędu w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook mających wpływ na działanie Konkursu Organizator wydłuży czas edycji konkursu o czas potrzebny do usunięcia usterki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony z przez portal Facebook.
6. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których wpisy i zdjęcia będą naruszały prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, interes publiczny, uzasadniony interes prywatny lub dobre imię lub renomę Organizatora lub powiązanych z nimi podmiotów, takim Uczestnikom nie przysługują żadne świadczenia ani przywileje związane z udziałem w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Uczestników.

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs organizowany jest w dniach – 09.02. – 10.02.2018 r.
2. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje regulamin.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  1. Polubienie strony Organizatora konkursu MUSCLE POWER na Facebooku.
  2. Kliknięcie „lubię to” pod postem konkursowym.
  3. Dodanie w polu komentarza swojego typu: Które miejsca zajmą Polscy skoczkowie w Indywidualnym Konkursie Skoków Narciarskich na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang 2018 - (WZÓR KOMENTARZA: STOCH- X*, KUBACKI- X, HULA- X, KOT- X)
    *X oznacza miejsce w klasyfikacji końcowej po zakończeniu konkursu skoków. (Komentarze należy umieszczać do soboty 10.02.2018 do godziny 12:00).
  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 dni od zakończenia konkursu skoków narciarskich na skoczni normalnej podczas ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH – Pjongczang 2018. (ogłoszenie wyników nastąpi do 15.02.2018r.)
  5. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. (Liczy się tylko jeden, pierwszy dodany poprawny komentarz (patrz WZÓR).
  6. Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie posta z Konkursem na profilach uczestników. Jeśli ktoś udostępni konkurs na swoim profilu, to Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zablokowania konta uczestnika przez serwis Facebook.


IV. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

  1. WSZYSTKIE OSOBY, które poprawnie w komentarzu posta konkursowego wytypują miejsca Polaków podczas Indywidualnego Konkursu Skoków Narciarskich na skoczni normalnej podczas ZIO w Pjongczang 2018 oraz spełnią warunki uczestnictwa w konkursie otrzymają Zestaw Suplementów i Akcesoriów od MUSCLE POWER !
  2. KAŻDA OSOBA, która prawidłowo wytypuję miejsce chociaż jednego z Polaków oraz spełni warunki uczestnictwa w konkursie otrzyma Nagrodę Pocieszenia – niespodziankę.


2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. W przypadku, gdy żadna osoba nie wskaże poprawnie wszystkich miejsc zajętych przez Polaków, nagroda główna nie zostanie przyznana nikomu, jednak pula nagród z tego konkursu zwiększy pulę nagród w kolejnym konkursie.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora komisję.
6. Komisji przysługuje OSTATECZNA DECYZJA dotycząca zwycięzców konkursu.

V. Zasady przekazania nagród

1. Organizator poinformuje o wynikach na swoim Fan Page’u na portalu społecznościowym Facebook. Informacja o przyznaniu nagród zostanie wysłana do zwycięzców poprzez portal Facebook.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres mailowy socialmedia@musclepower.pl w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora oraz marketing usług/produktów Organizatora.
3. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1. obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika na profilu Organizatora Konkursu, oraz jako podpisu pod zdjęciem na stronach będących własnością Organizatora.
4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami.Data publikacji:

Polecane

pixel