Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Konkursu EXTRIFIT

Weź udział w konkursie EXTRIFIT I MUSCLE POWER!

Do wygrania 3 wyjątkowe zestawy produktów EXTRIFIT:

W skład jednego zestawu wchodzą
1x Białko EXTRIFIT - 100% Instant Whey - 2000g
1x L-Karnityna EXTRIFIT - Carni 120000mg Liquid - 1000ml
1x Kreatyna EXTRIFIT - Creatine Monohydrate - 400gCo zrobić, aby wygrać?
Spróbuj nowego białka EXTRIFIT 100% Instant Whey - 2000g, następnie wejdź na kartę produktu i dodając opinię oceń nowość od EXTRIFIT. Dodanie zdjęcia do opinii będzie mile widziane.
Trzy osoby, które dodały najciekawszą zdaniem Organizatora opinię otrzymają nagrodę tj. zestaw produktów EXTRIFIT: 1x Białko EXTRIFIT - 100% Instant Whey - 2000g, 1x L-Karnityna EXTRIFIT - Carni 120000mg Liquid - 1000ml, 1x Kreatyna EXTRIFIT - Creatine Monohydrate - 400g
Konkurs przewiduje także nagrody niespodzianki dla kreatywnych opinii.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!


REGULAMIN KONKURSU EXTRIFIT I MUSCLE POWER


I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Konkurs EXTRIFIT I MUSCLE POWER” zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem konkursu jest MUSCLE POWER odżywki i suplementy dla sportowców ul. Krakowska 45 lok. 86/87A 42-200 Częstochowa zwany dalej „Organizatorem”. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres socialmedia@musclepower.pl
3. Organizator przeprowadza konkurs poprzez stronę http://www.musclepower.pl
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
7. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w całości.


II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, stale przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych widocznych w Profilu jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie informacji na Profilu uczestnika.
4. W przypadku stwierdzenia błędu w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek mających wpływ na działanie Konkursu Organizator wydłuży czas edycji konkursu o czas potrzebny do usunięcia usterki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe, niezależne od niego zablokowanie strony.
6. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których wpisy będą naruszały prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, interes publiczny, uzasadniony interes prywatny lub dobre imię lub renomę Organizatora lub powiązanych z nimi podmiotów, takim Uczestnikom nie przysługują żadne świadczenia ani przywileje związane z udziałem w Konkursie.


III. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs organizowany jest w dniach – 23.03.2019 – 7.04.2019r do godziny 16:00.
2. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje regulamin.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
1. Spróbowanie nowego białka EXTRIFIT 100% Instant Whey 2000g
2. Wejście na kartę produktu w sklepie musclepower.pl
3. Umieszczenie opinii z oceną białka EXTRIFIT 100% Instant Whey - 2000g
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 dni od dnia zakończenia konkursu (ogłoszenie wyników nastąpi do 12.04.2019r.)
5. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. (Liczy się tylko jeden komentarz.)
6. Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie posta z Konkursem na profilach uczestników. Jeśli ktoś udostępni konkurs na swoim profilu, to Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zablokowania konta uczestnika przez serwis Facebook.


IV. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie są:
3 zestawy produktów EXTRIFIT: 1x Białko EXTRIFIT - 100% Instant Whey - 2000g, 1x L-Karnityna EXTRIFIT - Carni 120000mg Liquid - 1000ml, 1x Kreatyna EXTRIFIT - Creatine Monohydrate - 400g
2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora komisję.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Organizator konkursu.


V. Zasady przekazania nagród
1. W celu dostarczenia nagrody Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami niezwłocznie po rozstrzygnięciu wyników Konkursu poprzez wiadomość wysłaną na portalu społecznościowym Facebook.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

VI. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres mailowy socialmedia@musclepower.pl w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


VII. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.2


POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora oraz marketing własnych produktów Organizatora.
3. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1. obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika na profilu Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Data publikacji:
pixel