Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

KONKURSUwiecznij na zdjęciu, jak trenujesz ze swoim Partnerem, następnie wstaw zdjęcie w komentarzu posta konkursowego na portalu Facebook.
Autor zdjęcia, które zdobędzie największą liczbę polubień otrzyma Zestaw Suplementów i akcesoriów od Muscle Power !
Kolejne 3 osoby z największą liczbą polubień zdjęcia otrzymają Nagrody Niespodzianki!

Zapraszamy do udziału !!!

REGULAMIN KONKURSU "WALENTYNKI z Muscle Power ".


I. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „WALENTYNKI z Muscle Power” zwany dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
2.    Organizatorem konkursu jest MUSCLE POWER odżywki i suplementy dla sportowców ul. Krakowska 45 lok. 86/87A  42-200 Częstochowa zwany dalej „Organizatorem”. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres socialmedia@musclepower.pl
3.    Organizator przeprowadza konkurs poprzez stronę portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com
4.    Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
5.    Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
6.    Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz w celu marketingu własnych usług Organizatora. W celu realizacji konkursu zbierane będą następujące dane:  imię i nazwisko uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w konkursie.
7.    Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w całości.


II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, stale przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”).
5.    Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych widocznych w Profilu jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie informacji na Profilu uczestnika.
6.    W przypadku stwierdzenia błędu w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook mających wpływ na działanie Konkursu Organizator wydłuży czas edycji konkursu o czas potrzebny do usunięcia usterki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony z przez portal Facebook.
7.    Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których wpisy będą naruszały prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, interes publiczny, uzasadniony interes prywatny lub dobre imię lub renomę Organizatora lub powiązanych z nimi podmiotów, takim Uczestnikom nie przysługują żadne świadczenia ani przywileje związane z udziałem w Konkursie.


III. Zasady i przebieg Konkursu
1.    Konkurs organizowany jest w dniach – 02.02. – 09.02.2017 r.
2.    Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje regulamin.
3.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
1.    Polubienie strony Organizatora konkursu MUSCLE POWER na Facebooku.
2.    Kliknięcie „lubię to” pod postem konkursowym.
3.    Dodanie w polu komentarza zdjęcia ze swoim partnerem podczas wspólnego uprawiania sportu.
4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 dni od dnia zakończenia konkursu (ogłoszenie wyników nastąpi do 14.02.2017r.)
5.    Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. (Liczy się tylko jeden komentarz, z jednym zdjęciem.
6.    Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie posta z Konkursem na profilach uczestników. Jeśli ktoś udostępni konkurs na swoim profilu, to Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zablokowania konta uczestnika przez serwis Facebook.


IV. Nagrody
1.    Nagrodami w konkursie są:
1x  – Zestaw Suplementów diety i akcesoriów o wartości 250zł. – Zestaw otrzyma osoba, której zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym otrzyma najwięcej polubień.
3x – Nagrody niespodzianki – otrzymają je (po jednej nagrodzie) 3 kolejne osoby, których zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym otrzymają najwięcej polubień.
2.    Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3.    Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4.    Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora komisję.
5.    W przypadku równej liczby głosów decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Organizator konkursu.


V. Zasady przekazania nagród
1.    W celu dostarczenia nagrody Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami niezwłocznie po zakończeniu Konkursu poprzez wiadomość wysłaną na portalu społecznościowym Facebook.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
3.    W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

VI. Reklamacje
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres mailowy socialmedia@musclepower.pl w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
2.    Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


VII. Postanowienia końcowe
1.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2.    W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.2


POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora oraz marketing własnych produktów Organizatora.
3.    Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1. obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika na profilu Organizatora Konkursu.
4.    Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Data publikacji:

Polecane

EXTRIFIT Creatine Creapure - 300g

EXTRIFIT Creatine Creapure - 300g

79,00 zł15800 pkt.
0,26 zł / g
Oszczędzasz71,10 zł
3FLOW SOLUTIONS SlimFlow - 60caps

3FLOW SOLUTIONS SlimFlow - 60caps

99,00 zł27,90 zł5580 pkt.
LAB ONE Libido Him - 90caps.

LAB ONE Libido Him - 90caps.

85,59 zł17118 pkt.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Korzystając nadal z niniejszej strony, w tym klikając lub zamykając ten banner, zgadzają się Państwo na wykorzystanie technologii reklamowych i analitycznych (w tym plików „cookie”) na niniejszej stronie i innych stronach współpracujących z naszymi partnerami. Pamiętaj: Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel