Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

KONKURS EUROVOLLEY z Muscle Power !

Konkurs EUROVOLLEY z Muscle Power !


2x podwójne zaproszenia na mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy w Siatkówce 2017 do zdobycia w Konkursie Muscle Power!

Co należy zrobić, aby wygrać chociaż jedną z nich ?
Polub stronę Organizatora konkursu MUSCLE POWER na Facebooku oraz post konkursowy. Następnie dodaj komentarz ze swoim typem WYNIKU KOŃCOWEGO meczu POLSKA-SERBIA podczas meczu LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017.
Komentarze należy umieszczać do czasu rozpoczęcia meczu (24.08.2017 godz. 20:30).
2 osoby, które jako pierwsze poprawnie wytypują WYNIK KOŃCOWY meczu POLSKA-SERBIA podczas Mistrzostw Europy 2017 w Siatkówce odbywających się w POLSCE otrzymają podwójne zaproszenia na mecze FAZY GRUPOWEJ LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 na sobotnie mecze (26.08.2017r.) w TAURON ARENIE W KRAKOWIE od Muscle Power!
Warunkiem wygranej jest odbiór osobisty zaproszeń w PIĄTEK tj.25 SIERPNIA 2017 w sklepie stacjonarnym MUSCLE POWER mieszczącym się w Częstochowie przy ul.Krakowskiej 45 lok. 86/87A. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Jeśli zwycięzcy nie odbiorą w powyższym terminie biletów, to ich nagroda przepada i organizator skontaktuje się drogą elektroniczną z kolejną osobą, która poprawnie wytypowała wynik meczu POLSKA-SERBIA podczas LOTTO EUROVOLLEY 2017.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !
Szczegółowy regulamin konkursu znajdziesz poniżej.

"Konkurs EUROVOLLEY z Muscle Power"
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „EUROVOLLEY z Muscle Power” zwany dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem konkursu jest MUSCLE POWER odżywki i suplementy dla sportowców ul. Krakowska 45 lok. 86/87A 42-200 Częstochowa zwany dalej „Organizatorem”. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres socialmedia@musclepower.pl
3. Organizator przeprowadza konkurs na stronie portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com.
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz w celu marketingu własnych usług/produktów Organizatora. W celu realizacji konkursu zbierane będą następujące dane: imię i nazwisko uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w regulaminie.
7. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w całości.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, stale przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”).
4. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych widocznych w Profilu jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie informacji na Profilu uczestnika i organizatora.
5. W przypadku stwierdzenia błędu w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook mających wpływ na działanie Konkursu Organizator wydłuży czas edycji konkursu o czas potrzebny do usunięcia usterki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony z przez portal Facebook.
6. Z udziału w Konkursie wykluczeniu podlegają Uczestnicy, których wpisy i zdjęcia będą naruszały prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, interes publiczny, uzasadniony interes prywatny lub dobre imię lub renomę Organizatora lub powiązanych z nimi podmiotów, takim Uczestnikom nie przysługują żadne świadczenia ani przywileje związane z udziałem w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Uczestników.

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs organizowany jest w dniu: 24.08.2017 r.
2. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje regulamin.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
Polub stronę Organizatora konkursu MUSCLE POWER na Facebooku oraz post konkursowy. Następnie dodaj komentarz ze swoim typem WYNIKU KOŃCOWEGO meczu POLSKA-SERBIA podczas meczu LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017.
Komentarze należy umieszczać do czasu rozpoczęcia meczu (24.08.2017 godz. 20:30).
Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. (Jedna osoba może wytypować maksymalnie jeden wynik - bez możliwości edycji.)
Organizator nie wyraża zgody na udostępnianie posta z Konkursem na profilach uczestników. Jeśli ktoś udostępni konkurs na swoim profilu, to Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zablokowania konta uczestnika przez serwis Facebook.

IV. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
2x podwójne zaproszenia na mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy w Siatkówce 2017 – Po 1 podwójnym zaproszeniu otrzymają 2 osoby, które jako pierwsze poprawnie wytypują WYNIK KOŃCOWY meczu POLSKA-SERBIA podczas Mistrzostw Europy 2017 w Siatkówce odbywających się w POLSCE.
2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora komisję.
5. Organizator konkursu poprzez powołaną komisję może przyznać nagrodę kolejnym osobom - jeśli zwycięzcy nie odbiorą nagród w piątek 25 Sierpnia 2017r. w sklepie stacjonarnym MUSCLE POWER w Częstochowie, przy ul.Krakowskiej 45 lok.86/87A.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Organizator konkursu.

V. Zasady przekazania nagród

1. Organizator poinformuje o wynikach na swoim Fan Page’u na portalu społecznościowym Facebook. Informacja o przyznaniu nagród zostanie wysłana do zwycięzców drogą elektroniczną.
2. Nagrodę w postaci podwójnego zaproszenia należy odebrać osobiście jedynie w PIĄTEK tj.25 SIERPNIA 2017 w sklepie stacjonarnym MUSCLE POWER mieszczącym się w Częstochowie przy ul.Krakowskiej 45 lok. 86/87A.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres mailowy socialmedia@musclepower.pl w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora oraz marketing usług/produktów Organizatora.
3. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1. obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika na profilu Organizatora Konkursu, oraz jako podpisu pod zdjęciem na stronach będących własnością Organizatora.
4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data publikacji:

Polecane

pixel